Adresse og åbningstider

Snescooterrejser.dk
Glenstrup Søvej 23 B
8990 Fårup
Tlf. +45-28262266
Mail: info@rejserog.dk

Cvr. 29538433. Snescooterrejser.dk er et brand under selskabet Rejser& Aps.

Åbningstider:
Rejsebureauet er åbent på hverdage fra kl. 09.00 til 17.00.
Du kan dog altid kontakte Snescooterrejser.dk på telefon og lægge en besked eller sende en email 
Henvendelser besvares altid hurtigst muligt.

Rejsebetingelser

Det med småt står med stort

Nærværende rejsebetingelser er gældende for rejser købt hos www.snescooterrejser.dk 

§1 Bestilling og betaling:
 
Der kan bestilles telefonisk ved opkald pr. telefon, skriftligt pr. e-mail eller ved at klikke på fanen bestil ved hver rejepræsentation. Kontaktoplysningerne findes på her på siden. Efter din bestilling fremsender vi rejsebevis med specifikation af den bestilte rejse, faktiske ydelser, tillægsydelser, muligheder for forsikring og betalingsbetingelser. Det er til enhver tid kundens pligt at kontrollere, at det bestilte tilsvarer den ydelse vi bekræfter. Hvis kunden ikke gør indsigelse over det bekræftede arrangement, betragtes dette som at kunden bekræfter arrangementet og de ydelser vi bekræfter at kunne levere.

Betalingsmåde:
Ved bestilling af rejsen får kunden tilsendt bekræftelse samt faktura med girokontoinformationer til indbetaling. Faktura kan betales via kundens netbank. Vi modtager ikke betaling ved brug af nogen form for kredit kort.

Ønske om betaling ved brug af MasterCard:
Da vi er bekendt med at indehavere af MasterCard har inkluderet forskellige former for rejse-forsikring og under meget forskellige betingelser, skal vi herigennem gøre opmærksom på, at vi ikke modtager betaling med Master Card. Vi gør samtidig opmærksom på, at vi anbefaler at man har MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, idet MasterCard Standard har en meget begrænset forsikringsdækning. For indehavere af MasterCard Guld og Platinum behøver rejsen ikke at blive købt på kredit kortet for at forsikringen, der følger med kredit kortet dækker. Det er dog vigtigt, at kortihændehaver selv kontrollerer sit kreditkorts betingelser, idet disse er forskellige fra bank til bank.

Depositum: 
Depositum pr. person og rejse er rejsens fulde pris, hvis den samlede rejsepris er under kr. 5.000,- eller kr. 5.000,- for alle rejser, der har en værdi af op til kr. 20.000,-. Depositum kr. 10.000,- for rejser til en værdi over kr. 20.000,-. Depositum skal indbetales senest 8 dage efter modtagelsen af bestilling.
Restbeløb: Restbeløb og derved evt. rejsens totalpris skal være indbetalt senest 64 dage (8 uger) før afrejse.

§2 Priser: 
Priserne er, hvor intet andet er nævnt, angivet pr. person i delt dobbelt-værelse. Enkeltværelse kan bestilles mod tillæg iht. rejsepræsentationen. Ved hver rejsepræsentation er angivet, hvilke ydelser, der er inkluderet og hvilke ydelser, der ikke er inkluderet.

§3 Prisændringer: 
Der tages forbehold for prisændringer i programmets gyldighedsperiode. Snescooterrejser.dk kan forhøje prisen som følge af ændringer i: Transportomkostninger, herunder bl.a. brændstof, lufthavnsafgifter, olietillæg og vejskatter. Tillige stigning i lokale skatter og afgifter. Valuta der er anvendt under beregningen af prisen. Her gøres opmærksom på, at Snescooterrejser.dk afregner både i danske kroner, rejselandets valuta og tredjelandes valuta. I tilfælde af prisændringer underretter Snescooterrejser.dk hurtigst muligt kunden herom. Den aftalte pris kan ikke ændres senere end 20 dage før afrejse. Prisforhøjelser giver ikke adgang til at afbestille rejsen uden at de almindelige regler for afbestilling træder i kraft. 

§4 Kundens evt. ændringer efter bestilling: 
Ønskes det bestilte delvis ændret, beregnes et gebyr på kr. 500,- pr. person og ændring. Evt. aftaler eller ønsker til rejsen skal altid være påført rejsebevis/faktura, eller være bekræftet skriftligt på anden måde. Alle ønsker der ikke er bekræftet skriftligt, er Snescooterrejser.dk uvedkommende. 

§5 Udeblivelse fra rejsen, manglende pas/visa, rejsedokumenter m.v.: 
På alle Snescooterrejser.dk's rejser i Europa er gyldigt dansk pas den gældende rejse-dokumentation. Samtlige oplysninger angående pas og visa gælder for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas, bør kunden før bestilling af rejsen rette henvendelse til sit konsulat eller ambassade for at undersøge indrejse/transitbestemmelser. Det er kundens eget ansvar at bringe pas og visa forhold i orden inden afrejse. Ved afbrydelse af rejsen pga. at ovennævnte ikke er i orden, er det kundens eget ansvar at sørge for den videre alternative transport. Det samme er gældende for mistede rejsedokumenter, f.eks. fly- eller togbilletter. 

§6 Snescooterrejser.dk's ændringer/aflysning: 
Hvis Snescooterrejser.dk ser sig nødsaget til, før afrejsen, at foretage ændringer i rejseaftalen, vil kunden hurtigst muligt blive informeret herom. Små ændringer som f.eks. hotelændring på en rundrejse pga. hotellets overbooking gives til gæsten under rejsen. Skulle rejsen blive aflyst, vil kunden hurtigst muligt få oplysninger herom. Kunden vil altid i videst mulig omfang få det fulde indbetalte beløb tilbagebetalt, såfremt Snescooterrejser.dk er nødsaget til at annullere rejsen. Kunden skal selv sørge for at få evt. betalte forsikringer refunderet. Der kan ikke opnås nogen yderligere form for erstatning, såfremt aflysningen skyldes en eller flere af nedenstående årsager: a) Hvis deltagerantallet er lavere end 20, b) Aflysning skyldes udefra kommende omstændigheder, som Snescooterrejser.dk eller nogen som Snescooterrejser.dk er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed har kunnet forudse, c) Aflysningen skyldes force majeure eller force majeure lignende forhold, d) Aflysningen skyldes myndigheders beslutninger. I dette tilfælde vil Snescooterrejser.dk gøre alt for at få de allerede indbetalte omkostninger tilbagebetalt, således at gæster kan blive godtgjort så stort et rejsebeløb som muligt. Ændringer vil normalt blive meddelt skriftligt, og kunden skal inden rimelig tid meddele sin accept af ændringen. Reagerer kunden ikke indenfor den meddelte tidsramme, bortfalder retten til at gøre indsigelse. Afbestilling fra Snescooterrejser.dk's side grundet krigshandlinger og naturkatastrofer på rejsemålet kan evt. finde sted uden omkostninger, såfremt der mindre end 14 dage før afrejse foregår krigshandlinger eller naturkatastrofer på rejsemålet og såfremt de implicerede kontraktpartnere kan refundere de evt. allerede indbetalte beløb. Det er dog en forudsætning, at kunden ikke kendte forholdene ved bestilling. Hvis forholdene var almindelig kendt, kan afbestilling ikke finde sted, uden at de almindelige afbestillingsregler træder i kraft. Kunden kan ikke afbestille en rejse uden at afbestillingsreglerne træder i kraft. Snescooterrejser.dk kan aflyse rejsen, såfremt det er forbundet med en betydelig økonomisk risiko. Ovenstående forhold skal være fastslået eller dokumenteret af offentlig myndighed f.eks. Udenrigsministeriet senest 14 dage inden afrejse. Dette er kun gældende, hvis f.eks. Udenrigsministeriet forbyder rejse til det pågældende område. Rygter eller forhold, der foreligger i nabolande i området som de rejsende rejser til m.v. opfylder på ingen måde dette krav. 

§7 Rejser&’s ansvar for rejsens afvikling: 
Snescooterrejser.dk er ansvarlig for de anførte rejser og afviklingen af disse. Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette Snescooterrejser.dk's turleder, hotel, eller anden repræsentant således at Snescooterrejser.dk får mulighed for at udbedre manglen indenfor rimelig tid. Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid, og uden væsentlig gene for den rejsende, kan kunden ikke gøre erstatning gældende. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. En evt. reklamation skal foretages skriftligt til Snescooterrejser.dk inden 14 dage efter hjemkomst, ellers tabes retten til at gøre indsigelse. Snescooterrejser.dk er kun ansvarlig for mangler, der kan henføres til forhold Snescooterrejser.dk er herre over, og ikke mangler der angår kundens egne forhold, uvedkommende/udefrakommende trediemand eller udefra kommende omstændigheder som Snescooterrejser.dk ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset. 

§8 Ansvarsbegrænsning i overensstemmelse med de internationale konventioner:
Snescooterrejser.dk’s ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastslået i de internationale konventioner, som gælder for tjenesteydere, der af Snescooterrejser.dk benyttes ved gennemførelse af de programsatte rejser. Det er f.eks. de internationale flyregler og andre EU-fastsatte regler. 

§9 Kundens ansvar: 
At møde rettidigt på de i rejseplanen eller andet anvist sted for ud- og hjemrejse og i øvrigt rette sig efter de bestemmelser, der er gældende for hoteller, transportmidler m.v. Det er endvidere kundens ansvar at være i besiddelse af rejsedokumenter, herunder også pas og visa. At overholde gældende tidsfrister for betaling m.v. At kontrollere rejsebeviser m.v. ved modtagelsen, og gøre Snescooterrejser.dk opmærksom på fejl/mangler hurtigst muligt. At kontrollere at evt. bagage kommer med det rigtige transportmiddel. At optræde så medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde såsom beruselse forbeholder Snescooterrejser.dk sig ret til at afvise kunden, at påbegynde eller at videreføre en rejse. Kunden skal til enhver tid rette sig efter de sikkerheds-, kørsels-, færdselsmæssige samt almindelige henvisninger Snescooterrejser.dk’s turledere henviser til. 

§10 Afbestillingsforsikring: Snescooterrejser.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af afbestillingsforsikring. Iht. pakkerejseloven er det Snescooterrejser.dk's pligt at gøre kunden opmærksom på, at afbestillingsforsikring skal bestilles og betales samtidig med rejsens depositum.

Læs afsnittet om afbestillingsforsikring her på siden.

§11 Afbestilling: 
Følgende regler gælder for afbestilling af programrejser præsenteret på www.snescooterrejser.dk. Betingelserne gælder pr. person/deltager. For specialprogrammer for grupper og individuelle, der ikke præsenteres på www.snescooterrejser.dk gælder de enkelte leverandørers annulleringsbetingelser, der udleveres på forlangende.
Såfremt en tilmeldt rejsedeltager undlader at betale depositum for den købte rejse, er denne stadig forpligtet til at betale annulleringsgebyr, hvis denne ikke overholder afbestillingsreglerne. Annullering af en købt rejse kan kun ske gennem personlig og efterfølgende skriftlig henvendelse. Enhver afbestilling er først gældende, når vi modtager den skriftlige afbestilling. Ved afbestilling mere end 12 uger (84 dage incl. dagen du afbestiller) før afrejse mistes et annulleringsgebyr på kr. 1.500,- pr. deltager. Ved afbestilling mindre end 12 uger før afrejse (84 dage før), men mere end 8 uger før afrejse (56 dage incl. dagen du afbestiller), mistes et beløb på kr. 3.000,- pr. deltager (eller hele rejsens pris, hvis den er under dette beløb). Ved afbestilling mindre end 8 uger før afrejse (56 dage før), men mere end 6 uger (42 dage incl. dagen du afbestiller) mistes kr. 5.000,-. Ved afbestilling mindre end 42 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes. Se præsentationen af afbestillingsforsikringer her på siden.

Link til direkte bestilling af afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring. 

§12 Glemte sager: 
Evt. efterlysning må finde sted snarest efter hjemkomst og senest 2 uger efter. Snescooterrejser.dk er ikke ansvarlig for tab eller skader forvoldt på deltagernes ejendele. Glemte sager fremsendes pr. efterkrav. 

§13 Rejseforsikring og EU-sygesikringskort: 
Ved sygdom opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til f.eks. lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport mv. Deltagerne skal medbringe EU-sygesikringskort på rejsen.
Der kan tilkøbes yderligere rejseforsikrings dækning ved at tegne en rejseforsikring hos Snescooterrejser.dk.
Snescooterrejser.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af rejseforsikring.

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes. Se præsentationen af afbestillingsforsikringer her på siden.

EU-sygesikringskortet dækker ikke hjemrejsetransport, tilkald, ulykkesdækning etc.
Det blå eu-sygesikringsbevis kan rekvireres på Borgerservice.

Link til direkte bestilling af rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring. 

§14 Bagage og bagageforsikring: 
Der er på vores flyrejser begrænsninger mht. bagagen. Læs nærmere på web-sitet og i dine rejseinformationer. Ansvar for at bagagen er kommet med det rigtige transportmiddel påhviler den enkelte deltager. Ved flyrejser er det efter check-in af bagagen flyselskabet, som er ansvarlig. Snescooterrejser.dk er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage.

Det kan anbefales at tegne en bagageforsikring gennem Rejser&. 

Link til direkte bestilling af rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring. 

§15 Tvister: 
Hvis tvister og evt. reklamationer ikke kan løses i mindelighed, kan kunden klage til Rejse Ankenævnet, Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby. 

§16 Lovvalg og værneting: 
Dette programs rejser er underlagt dansk ret, processproget er dansk, værneting er Retten i Randers. 

§17. Skatter og afgifter: 
Snescooterrejser.dk's rejser er alle inkluderet de skatter og afgifter, der kan pålægges rejsen fra Danmark. Der kommer ingen ekstra tillæg til den i prislisten angivne salgspris. 

Disse bestemmelser er lavet på baggrund af Lov om Pakkerejser. Snescooterrejser.dk er gennem selskabet Rejser& medlem af Rejsegarantifonden med garantifond nr. 1846.

Persondataforordning af 25. maj 2018:
Fra 25. maj 2018 har du flere rettigheder i kraft af den nye EU-databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679, også kaldet persondataforordningen. Ændringerne i reglerne ændrer ikke ved, at vi fortsat vil sende dig vores nyhedsbrev fra Snescooterrejser.dk. Til fremsendelse af nyhedsbreve har vi udelukkende dit navn og din mailadresse. Ingen andre oplysninger. Hvis du ikke ønsker nyhedsbreve fra Snescooterrejser.dk skal du blot ved næste nyhedsbrev slette dette, og derved er dine data fjernet fra vores system. Snescooterrejser.dk modtager ved almindelige bestillinger ikke personfølsomme informationer. Til trods for, at vi ikke modtager disse informationer fra rejsebestiller, benytter vi som altid et professionelt eksternt antivirus-, spam- og back-up system. Snescooterrejser.dk arbejder ikke med eksterne hard disks og deler ikke data med eksterne firmaer.

Rejseforsikring

Praktisk om rejseforsikringsmuligheder

Hvis uheldet er ude.... - det var det så ikke i dette tilfælde. Henning sad kun fast i sneen.

Hvis uheldet er ude.... - det var det så ikke i dette tilfælde. Henning sad kun fast i sneen.

Iht. Lov om Pakkerejser er det rejsebureauets pligt at informere kunden om mulighederne for køb af rejseforsikring.

Her på præsentationen finder du information og vejledning omkring rejseforsikring.

NB: Det er udelukkende kundens eget ansvar at sørge for at dennes forsikringer er i orden. Vi er dog meget gerne behjælpelig med vejledning og bestilling.

Vær venligst opmærksom på at det blå EU-sygesikringsbevis ikke indeholder nogen form for forsikringsdækning. Dette sygesikringsbevis giver udelukkende mulighed for at blive behandlet på samme betingelser som en borger i det land man rejser i.

Mange af vore gæster har gennem sit eget private forsikringsselskab fået tilbudt rejseforsikring til favorabel pris. Der er store og grundlæggende forskelle på rejsedækningerne gennem et traditionelt forsikringsselskab og gennem en rejseforsikringsspecialist som f.eks. Europæiske Rejseforsikring som vi arbejder med.

Europæiske Rejseforsikring tilbyder årsrejseforsikringer og enkeltrejseforsikringer.

Årsrejseforsikringer anbefaler vi, hvis du på et år har mere end 7 rejsedage i alt. Det giver dig den bedste pris. I nedenstående link udregner bestillings systemet selv om du skal vælge enkeltrejseforsikring eller årsrejseforsikring på basis af det antal rejsedage, du indtaster.

For rejseforsikringer kan du vælge mellem en basis forsikring og en plus forsikring. 

Rejseforsikringer med basis dækning dækker grundlæggende følgende: 

* Akut sygdom/tilskadekomst
* Hjemtransport
* Bagageforsinkelse
* Tandskade
* Forsinket fremmøde
* Privatansvar
* Evakuering
* Selvrisiko - indbo, kasko og leje af køretøj

Plus dækning på rejseforsikring dækker tillige følgende:

* Hjemkald
* Ødelagt ferie dækning

Rejseforsikringer dækker pr. person eller kan tegnes for en familie. 

Se alle muligheder for rejseforsikring ved at klikke på dette link til Europæiske Rejseforsikring

Se på enten "Rejseforsikring Basis" eller "Rejseforsikring Plus" på ovenstående link. 

Generelt om rejseforsikring:
Når du køber en rejse hos Snescooterrejser.dk vil du sammen med bekræftelsen modtage informationer omkring muligheden for at tegne afbestillings- og rejseforsikring.

Erfaringen med gæster og sygdomstilfælde på rejserne gennem mange år har vist sig, at Europæiske har den bedste service, når uheldet er ude. Og det er her, det er vigtigst at forsikringen dækker og at opbakningen fra forsikringsselskabet er der! Du kan altid ringe til os og drøfte mulighederne for forsikring.

Europæiskes Alarmcentral, ERV-Alarm, har åbent 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Tlf. 70109030.

Når du har købt en forsikring hos Europæiske Rejseforsikring gennem Snescooterrejser.dk kan du anmelde en skade til Europæiske Rejseforsikring ved at klikke her

Afbestillingsforsikring

Praktisk om afbestillingsforsikring

Iht. Lov om Pakkerejser er det rejsebureauets pligt at informere kunden om mulighederne for køb af afbestillingsforsikring.

Afbestillingsforsikring - eller afbestillingsbeskyttelse dækker helt frem til flyet letter fra den danske lufthavn. Rejser du på motorcykel, i bil eller med bus dækker afbestillingsforsikringen til du er kørt over grænsen fra Danmark.

Her på præsentationen finder du information og vejledning omkring rejseforsikring. 

NB: Det er udelukkende kundens eget ansvar at sørge for at dennes forsikringer er i orden. Vi er dog meget gerne behjælpelig med vejledning og bestilling.

Vær venligst opmærksom på at det blå EU-sygesikringsbevis ikke indeholder nogen form for forsikringsdækning. Dette sygesikringsbevis giver udelukkende mulighed for at blive behandlet på samme betingelser som en borger i det land man rejser i.

Mange af vore gæster har gennem sit eget private forsikringsselskab fået tilbudt rejseforsikring til favorabel pris. Der er store og grundlæggende forskelle på rejsedækningerne gennem et traditionelt forsikringsselskab og gennem en rejseforsikringsspecialist som f.eks. Europæiske Rejseforsikring som vi arbejder med. 

Europæiske Rejseforsikring tilbyder årsafbestillingsforsikring og enkeltrejseafbestillingsforsikring.

Årsrejseafbestillingsforsikring anbefaler vi, hvis du på et år har mere end 7 rejsedage i alt. Det giver dig den bedste pris. I nedenstående link udregner bestillings systemet selv om du skal vælge enkeltafbestillingsforsikring eller årsafbestillingsforsikring på basis af det antal rejsedage, du indtaster.

For afbestillingsforsikringer kan du vælge mellem en 6% forsikring eller en årsafbestillingsforsikring. 

Afbestillingsforsikringer med 6% dækning (enkeltrejsedækning) dækker grundlæggende følgende: 

Afbestillingsforsikring er for dig, som ønsker en afbestillingsforsikring, der dækker:

 • Ved pludselige og uventede hændelser, fx ved akut opstået sygdom hos dig, din nærmeste familie eller en rejseledsager, eller hvis din bil går i stykker på vej til lufthavnen
 • Hvis formålet med din rejse bliver ødelagt, fx ved et brækket håndled inden en golfrejse
 • Hvis der sker noget med din bolig, fx indbrud, vandskade eller brand
 • Både pakkerejser købt via et rejsebureau og rejser, hvor du selv har booket fly, hotel og evt. billeje
 • Højskoleophold, billetter til en sportsbegivenhed og koncertbilletter
 • Personer som rejser sammen, men ikke bor på samme adresse (ikke muligt på de fleste afbestillingsforsikringer, som er inkluderet i betalings- og kreditkort)

Eksempler på hvad som indgår i afbestillingsforsikringen:

* Vælg selv forsikringsbeløb
* Koster kun 6% af det beløb, du vil forsikre
* Intet max beløb
* Ingen selvrisiko
* Dækker hvis formålet med din rejse bliver ødelagt
* Dækker pludselige og uventede hændelser
* Dækker ved hændelser i din bolig

Direkte link til afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring.


Årsafbestillingsforsikring dækker følgende:

* Akut sygdom/tilskadekomst hos dig selv, din nærmeste familie eller rejseledsager
* Brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade
* Reeksamen
* Opsigelse
* Skilsmisse
* Både pakkerejser købt via et rejsebureau og rejser, hvor du selv har booket fly, hotel og evt. billeje
* Højskoleophold, billetter til en sportsbegivenhed og koncertbilletter
* Personer som rejser sammen, men ikke bor på samme adresse (ikke muligt på de fleste afbestillingsforsikringer, som er inkluderet i betalings- og kreditkort)
* Kan tegnes med en individuel dækning eller en familiedækning
* Forsikringen dækker alle dine ferier i løbet af et år (dog ikke ferier i Danmark)
* Vælg mellem en årlig dækningssum på DKK 10.000 pr. person/100.000 pr. familie eller DKK 30.000 pr. person/200.000 pr. familie
* Med en individuel dækning er det den enkelte på forsikringen, som er omfattet - mens alle i husstanden kan afbestille på familiedækningen, hvis blot én i hustanden bliver forhindret i at tage afsted, fx pga. akut opstået sygdom.
* Årsafbestillingsforsikringen skal købes senest samtidig med, at depositum for den første rejse, der skal være omfattet af forsikringen, betales. Dette skyldes, at forsikringen dækker dig i perioden op til afrejse. 

Direkte link til afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring.


Generelt om afbestilligsforsikringer:

 • Afbestillingsgrunden skal kunne dokumenteres med erklæring fra uvildig læge, politi, arbejdsgiver, offentlig myndighed eller lignende.
 • Forsikringen skal tegnes og betales inden for to dage efter, at tilmeldingsgebyr/depositum eller hele rejsen er betalt. Er denne tidsfrist overskredet, kontakt da rejsebureauet.
 • Afrejsedatoen for din rejse skal minimum være 3 dage f.o.m. dagen, hvor du tegner forsikringen.
 • Vores afbestillingsforsikring kan tegnes selvom de, der rejser sammen, ikke bor på samme adresse.
 • Du kan forsikre hvilket beløb, du vil, men koster din rejse mere end 200.000 DKK skal du kontakte rejsebureauet for at tegne forsikringen.
 • Du er også dækket, hvis det er din nærmeste familie eller rejseledsager, der rammes af akut sygdom eller tilskadekomst.

Direkte link til afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring.


Når du køber en rejse hos Snescooterrejser.dk vil du sammen med bekræftelsen modtage informationer omkring muligheden for at tegne afbestillings- og rejseforsikring.

Erfaringen som guide og rejseleder med gæster og sygdomstilfælde på rejserne gennem mange år har vist sig, at Europæiske har den bedste service, når uheldet er ude. Og det er her, det er vigtigst at forsikringen dækker og at opbakningen fra forsikringsselskabet er der. Det fungerer hos Europæiske Rejseforsikring.

Du kan altid ringe til Snescooterrejser.dk og drøfte mulighederne for køb af forsikring når du har købt en rejse hos os.

Europæiskes Alarmcentral, ERV-Alarm, har åbent 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Tlf. 70109030.

Når du har købt en forsikring hos Europæiske Rejseforsikring gennem Snescooterrejser.dk kan du anmelde en skade til Europæiske Rejseforsikring ved at klikke her.

Info om Snescooterrejser.dk

Billeder af Henrik Tang som turleder på snescooter rejser.

På toppen af et bjerg på en snescooter med 176 hk.

På toppen af et bjerg på en snescooter med 176 hk.

Turlederens typiske snescooter; 500 ccm og masser af plads

Turlederens typiske snescooter; 500 ccm og masser af plads

Hyggelig pause på ruten

Hyggelig pause på ruten

Rejsebureauet Snescooterrejser.dk arrangerer rejser for individuelle og grupper. På www.snescooterrejser.dk finder du hele udvalget af rejser.

Snescooterrejser.dk ejes af firmaet Rejser& og indehaveren er Henrik Tang. 

Jeg har valgt at differentiere mine målgrupper gennem forskellige web-sites.

Disse websites er:

www.snescooterrejser.dk 

www.skitour.dk
 

www.motour.dk 

Rejser& og derved Snescooterrejser.dk er medlem af Rejsegarantifonden med rejsegarantifondnr. 1846.

Jeg har arbejdet i rejsebranchen siden 1986 med rejsebureaudrift, personaleledelse, produktion og salg af specialrejser. Jeg har arbejdet som guide og rejseleder siden 1990 på forskellige typer rejser og med forskellige typer transportmiddel. Jeg har tillige ledet den danske skole for uddannelse af elever i rejsebranchen.
Jeg har derfor igennem mit arbejde et detaljeret kendskab til branchen og har et godt netværk af partnere i hele verden.

Mit rejsebureau drives og ejes af mig. Jeg har altid levet efter devisen, at man skal være ordentlig i de ting, man har med at gøre, og det afspejles i mine rejser; jeg er detaljeret og tør stå ved det som jeg lover.
 
Min virksomhed har altid haft en sund økonomi, og selvom mine gæster er sikret gennem Rejsegarantifonden, så driver jeg stadig min virksomhed som var det en personlig ejet virksomhed, - også selvom det i dag er et selskab. Jeg svarer alle sit og mine gæster får en veltilrettelagt rejseoplevelse.

Jeg driver min virksomhed efter mine egne simple principper og det kommer jeg ikke til at fravige. Jeg tager ingen økonomiske risici og har ingen store armbevægelser - jeg kopierer heller ikke mine kolleger, for det kan man ikke, hvis man ønsker at opføre sig ordentligt.

Læs gerne under hver rejse de faktuelle rejseinformationer, hvorved du får en dybere indsigt i de forskellige rejser og muligheder, jeg tilbyder.

Du vil her på websitet finde udtalelser på gæstebogen og skriftlige rejseberetninger fra gæster, der har været på en stor del af mine rejser, ligesom du kan se mange billeder og videos fra rejserne. Det giver dig en god indsigt i, hvad min virksomhed og jeg står for, og hvorfor du med sindsro kan vælge en rejse, som jeg arrangerer.

Du er på enhver tid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til rejserne. 

Velkommen på rejse med Snescooterrejser.dk.

Med venlig hilsen 

Henrik Tang
Indehaver