Rejsebetingelser

Det med småt står med stort

Nærværende rejsebetingelser er gældende for rejser købt hos www.snescooterrejser.dk 

§1 Bestilling og betaling:
 
Der kan bestilles telefonisk ved opkald pr. telefon, skriftligt pr. e-mail eller ved at klikke på fanen bestil ved hver rejepræsentation. Kontaktoplysningerne findes på her på siden. Efter din bestilling fremsender vi rejsebevis med specifikation af den bestilte rejse, faktiske ydelser, tillægsydelser, muligheder for forsikring og betalingsbetingelser. Det er til enhver tid kundens pligt at kontrollere, at det bestilte tilsvarer den ydelse vi bekræfter. Hvis kunden ikke gør indsigelse over det bekræftede arrangement, betragtes dette som at kunden bekræfter arrangementet og de ydelser vi bekræfter at kunne levere.

Betalingsmåde:
Ved bestilling af rejsen får kunden tilsendt bekræftelse samt faktura med girokontoinformationer til indbetaling. Faktura kan betales via kundens netbank. Vi modtager ikke betaling ved brug af nogen form for kredit kort.

Ønske om betaling ved brug af MasterCard:
Da vi er bekendt med at indehavere af MasterCard har inkluderet forskellige former for rejse-forsikring og under meget forskellige betingelser, skal vi herigennem gøre opmærksom på, at vi ikke modtager betaling med Master Card. Vi gør samtidig opmærksom på, at vi anbefaler at man har MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, idet MasterCard Standard har en meget begrænset forsikringsdækning. For indehavere af MasterCard Guld og Platinum behøver rejsen ikke at blive købt på kredit kortet for at forsikringen, der følger med kredit kortet dækker. Det er dog vigtigt, at kortihændehaver selv kontrollerer sit kreditkorts betingelser, idet disse er forskellige fra bank til bank.

Depositum: 
Depositum pr. person og rejse er rejsens fulde pris, hvis den samlede rejsepris er under kr. 5.000,- eller kr. 5.000,- for alle rejser, der har en værdi af op til kr. 20.000,-. Depositum kr. 10.000,- for rejser til en værdi over kr. 20.000,-. Depositum skal indbetales senest 6 dage efter modtagelsen af bestilling.

Restbeløb: Restbeløb og derved evt. rejsens totalpris skal være indbetalt senest 84 dage (12 uger) før afrejse.

§2 Priser: 
Priserne er, hvor intet andet er nævnt, angivet pr. person i delt dobbelt-værelse. Enkeltværelse kan bestilles mod tillæg iht. rejsepræsentationen. Ved hver rejsepræsentation er angivet, hvilke ydelser, der er inkluderet og hvilke ydelser, der ikke er inkluderet.

§3 Prisændringer: 
Der tages forbehold for prisændringer i programmets gyldighedsperiode. Snescooterrejser.dk kan forhøje prisen som følge af ændringer i: Transportomkostninger, herunder bl.a. brændstof, lufthavnsafgifter, olietillæg og vejskatter. Tillige stigning i lokale skatter og afgifter. Valuta der er anvendt under beregningen af prisen. Her gøres opmærksom på, at Snescooterrejser.dk afregner både i danske kroner, rejselandets valuta og tredjelandes valuta. I tilfælde af prisændringer underretter Snescooterrejser.dk hurtigst muligt kunden herom. Den aftalte pris kan ikke ændres senere end 20 dage før afrejse. Prisforhøjelser giver ikke adgang til at afbestille rejsen uden at de almindelige regler for afbestilling træder i kraft. 

§4 Kundens evt. ændringer efter bestilling: 
Ønskes det bestilte delvis ændret, beregnes et gebyr på kr. 500,- pr. person og ændring. Evt. aftaler eller ønsker til rejsen skal altid være påført rejsebevis/faktura, eller være bekræftet skriftligt på anden måde. Alle ønsker der ikke er bekræftet skriftligt, er Snescooterrejser.dk uvedkommende. 

§5 Udeblivelse fra rejsen, manglende pas/visa, rejsedokumenter m.v.: 
På alle Snescooterrejser.dk's rejser i Europa er gyldigt dansk pas den gældende rejse-dokumentation. Samtlige oplysninger angående pas og visa gælder for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas, bør kunden før bestilling af rejsen rette henvendelse til sit konsulat eller ambassade for at undersøge indrejse/transitbestemmelser. Det er kundens eget ansvar at bringe pas og visa forhold i orden inden afrejse. Ved afbrydelse af rejsen pga. at ovennævnte ikke er i orden, er det kundens eget ansvar at sørge for den videre alternative transport. Det samme er gældende for mistede rejsedokumenter, f.eks. fly- eller togbilletter. 

§6 Snescooterrejser.dk's ændringer/aflysning: 
Ændringer.
Hvis vi ser os nødsaget til, at foretage ændringer i rejseaftalen, vil vi informere hurtigst muligt. Ændringer vil blive meddelt skriftligt, og du skal inden rimelig tid meddele din accept af ændringen. Reagerer du ikke indenfor den meddelte tidsramme, bortfalder retten til at gøre indsigelse.

Øvrige ændringer direkte på rejsemålet.
Vi tager forbehold for ændringer, som følge af pandemi, der medfører restriktioner i forhold til indkvarteringernes fælles faciliteter, bespisning, snescooterområders/-udlejnings- og hundeslædesafariselskabers samt is-go-cart selskabers- og skiområdets faciliteter osv.

Aflysning.
Hvis en rejse må aflyses inden afrejse, tilbagebetales hele rejsens pris, og vi vil informere hurtigst muligt. Du skal selv sørge for at få evt. betalte forsikringer refunderet. Der kan ikke opnås nogen yderligere form for erstatning.

Aflysning kan skyldes en eller flere af nedenstående årsager:
a) Hvis det samlede deltagerantal er lavere end 10.
b) Udefra kommende omstændigheder, som vi, ikke har kunnet forudse.
c) Force majeure eller force majeure-lignende forhold.
d) Myndigheders beslutninger. F.eks. kan en rejse aflyses, hvis Udenrigsministeriet, mindre end 14 dage før afrejse, fraråder rejse til det pågældende område pga. pandemi, oprør, krigshandlinger eller naturkatastrofer.

Hvis Snescooterrejser.dk ser sig nødsaget til, før afrejsen, at foretage ændringer i rejseaftalen, vil kunden hurtigst muligt blive informeret herom. Små ændringer som f.eks. hotelændring på en rundrejse pga. hotellets overbooking gives til gæsten under rejsen. Ændringer i flyselskabers ruter eller flystruktur gives til kunden straks det er meddelt fra flyselskabet.
Evt. ændringer af flyrute eller afrejse-/ankomst-lufthavn skyldes udelukkende flyselskabernes ændringer og kunden er ikke berettiget til at kunne annullere rejsen grundet en sådan ændring. Snescooterrejser.dk forsøger altid at finde en kompensation i samarbejde med flyselskabet, hvis dette er muligt.

§7 Snescooterrejser.dk's ansvar for rejsens afvikling: 
Snescooterrejser.dk er ansvarlig for de anførte rejser og afviklingen af disse. Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette Snescooterrejser.dk's turleder, hotel, eller anden repræsentant således at Snescooterrejser.dk får mulighed for at udbedre manglen indenfor rimelig tid. Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid, og uden væsentlig gene for den rejsende, kan kunden ikke gøre erstatning gældende. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. En evt. reklamation skal foretages skriftligt til Snescooterrejser.dk inden 14 dage efter hjemkomst, ellers tabes retten til at gøre indsigelse. Snescooterrejser.dk er kun ansvarlig for mangler, der kan henføres til forhold Snescooterrejser.dk er herre over, og ikke mangler der angår kundens egne forhold, uvedkommende/udefrakommende trediemand eller udefra kommende omstændigheder som Snescooterrejser.dk ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset. 

§8 Ansvarsbegrænsning i overensstemmelse med de internationale konventioner:
Snescooterrejser.dk’s ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastslået i de internationale konventioner, som gælder for tjenesteydere, der af Snescooterrejser.dk benyttes ved gennemførelse af de programsatte rejser. Det er f.eks. de internationale flyregler og andre EU-fastsatte regler. 

§9 Kundens ansvar: 
At møde rettidigt på de i rejseplanen eller andet anvist sted for ud- og hjemrejse og i øvrigt rette sig efter de bestemmelser, der er gældende for hoteller, transportmidler m.v. Det er endvidere kundens ansvar at være i besiddelse af rejsedokumenter, herunder også pas og visa. At overholde gældende tidsfrister for betaling m.v. At kontrollere rejsebeviser m.v. ved modtagelsen, og gøre Snescooterrejser.dk opmærksom på fejl/mangler hurtigst muligt. At kontrollere at evt. bagage kommer med det rigtige transportmiddel. At optræde så medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde såsom beruselse forbeholder Snescooterrejser.dk sig ret til at afvise kunden, at påbegynde eller at videreføre en rejse. Kunden skal til enhver tid rette sig efter de sikkerheds-, kørsels-, færdselsmæssige samt almindelige henvisninger Snescooterrejser.dk’s turledere henviser til. 

Kundens manglende pas/visa, rejsedokumenter, vaccinationer, evt. vaccinepas m.v.
På alle vores rejser er gyldigt dansk pas den gældende rejse-dokumentation. Samtlige oplysninger gælder for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas, bør kunden før bestilling af rejsen rette henvendelse til sit konsulat eller ambassade for at undersøge indrejse/transitbestemmelser. Det er kundens eget ansvar, at bringe pas, visaforhold, vaccinationer og evt. vaccinepas i orden inden afrejse. Ved afbrydelse eller annullering af rejsen pga. at ovennævnte ikke er i orden, er det kundens eget ansvar at sørge for den videre alternative transport, og der ydes heller ingen refusion af hotel, liftkort osv. Det samme er gældende for mistede rejsedokumenter, f.eks. indkvarterings-vouchers og flybilletter.

§10 Afbestillingsforsikring: Snescooterrejser.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af afbestillingsforsikring. Iht. pakkerejseloven er det Snescooterrejser.dk's pligt at gøre kunden opmærksom på, at afbestillingsforsikring skal bestilles og betales samtidig med rejsens depositum.

Læs afsnittet om afbestillingsforsikring her på siden.

§11 Afbestilling: 
Følgende regler gælder for afbestilling af programrejser præsenteret på www.snescooterrejser.dk. Betingelserne gælder pr. person/deltager. For specialprogrammer for grupper og individuelle, der ikke præsenteres på www.snescooterrejser.dk gælder de enkelte leverandørers annulleringsbetingelser, der udleveres på forlangende.
Såfremt en tilmeldt rejsedeltager undlader at betale depositum for den købte rejse, er denne stadig forpligtet til at betale annulleringsgebyr, hvis denne ikke overholder afbestillingsreglerne. Annullering af en købt rejse kan kun ske gennem personlig og efterfølgende skriftlig henvendelse. Enhver afbestilling er først gældende, når vi modtager den skriftlige afbestilling.  

Afbestilling af rejser med dansk turleder og "Rejs selv" rejser:
Ved afbestilling mere end 12 uger (84 dage incl. dagen du afbestiller) før afrejse mistes et annulleringsgebyr på kr. 10.000,- pr. deltager. Ved afbestilling mindre end 12 uger før afrejse (84 dage før), men mere end 8 uger før afrejse (56 dage incl. dagen du afbestiller), mistes et beløb på kr. 15.000,- pr. deltager (eller hele rejsens pris, hvis den er under dette beløb). Ved afbestilling mindre end 8 uger før afrejse (56 dage før), men mere end 6 uger (42 dage incl. dagen du afbestiller) mistes kr. 20.000,-. Ved afbestilling mindre end 42 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Afbestilling af r
ejser med engelsksproget guide på snescooterdagene og rejser for lukkede grupper:
 Ved afbestilling mere end 12 uger (84 dage incl. dagen du afbestiller) før afrejse mistes et annulleringsgebyr på kr. 5.000,- pr. deltager. Ved afbestilling mindre end 12 uger før afrejse (84 dage før), men mere end 8 uger før afrejse (56 dage incl. dagen du afbestiller), mistes et beløb på kr. 10.000,- pr. deltager (eller hele rejsens pris, hvis den er under dette beløb). Ved afbestilling mindre end 8 uger før afrejse (56 dage før), men mere end 6 uger (42 dage incl. dagen du afbestiller) mistes kr. 15.000,-. Ved afbestilling mindre end 42 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt. 

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes. Se præsentationen af afbestillingsforsikringer her på siden.

Link til direkte bestilling af afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring. 

§12 Glemte sager: 
Evt. efterlysning må finde sted snarest efter hjemkomst og senest 2 uger efter. Snescooterrejser.dk er ikke ansvarlig for tab eller skader forvoldt på deltagernes ejendele. Glemte sager fremsendes pr. efterkrav. 

§13 Rejseforsikring og EU-sygesikringskort: 
Ved sygdom opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til f.eks. lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport mv. Deltagerne skal medbringe EU-sygesikringskort på rejsen.
Der kan tilkøbes yderligere rejseforsikrings dækning ved at tegne en rejseforsikring hos Snescooterrejser.dk.
Snescooterrejser.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af rejseforsikring.

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes. Se præsentationen af afbestillingsforsikringer her på siden.

EU-sygesikringskortet dækker ikke hjemrejsetransport, tilkald, ulykkesdækning etc.
Det blå eu-sygesikringsbevis kan rekvireres på Borgerservice.

Link til direkte bestilling af rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring. 

§14 Bagage og bagageforsikring: 
Der er på vores flyrejser begrænsninger mht. bagagen. Læs nærmere på web-sitet og i dine rejseinformationer. Ansvar for at bagagen er kommet med det rigtige transportmiddel påhviler den enkelte deltager. Ved flyrejser er det efter check-in af bagagen flyselskabet, som er ansvarlig. Snescooterrejser.dk er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage.

Det kan anbefales at tegne en bagageforsikring gennem Rejser&. 

Link til direkte bestilling af rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring. 

§15 Tvister: 
Hvis tvister og evt. reklamationer ikke kan løses i mindelighed, kan kunden klage til Rejse Ankenævnet, Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby. 

§16 Lovvalg og værneting: 
Dette programs rejser er underlagt dansk ret, processproget er dansk, værneting er Retten i Randers. 

§17. Skatter og afgifter: 
Snescooterrejser.dk's rejser er alle inkluderet de skatter og afgifter, der kan pålægges rejsen fra Danmark. Der kommer ingen ekstra tillæg til den i prislisten angivne salgspris. 

Disse bestemmelser er lavet på baggrund af Lov om Pakkerejser. Snescooterrejser.dk er gennem selskabet Rejser& medlem af Rejsegarantifonden med garantifond nr. 1846.

Persondataforordning af 25. maj 2018:
Fra 25. maj 2018 har du flere rettigheder i kraft af den nye EU-databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679, også kaldet persondataforordningen. Ændringerne i reglerne ændrer ikke ved, at vi fortsat vil sende dig vores nyhedsbrev fra Snescooterrejser.dk. Til fremsendelse af nyhedsbreve har vi udelukkende dit navn og din mailadresse. Ingen andre oplysninger. Hvis du ikke ønsker nyhedsbreve fra Snescooterrejser.dk skal du blot ved næste nyhedsbrev slette dette, og derved er dine data fjernet fra vores system. Snescooterrejser.dk modtager ved almindelige bestillinger ikke personfølsomme informationer. Til trods for, at vi ikke modtager disse informationer fra rejsebestiller, benytter vi som altid et professionelt eksternt antivirus-, spam- og back-up system. Snescooterrejser.dk arbejder ikke med eksterne hard disks og deler ikke data med eksterne firmaer.